تبلیغات

سیم کارت های فروشی کاربران

درج آگهی رایگان فروش سیم کارت
  •  
  •  
  • لیست جدول
  •  

  •  
  • تومان

  •  
  •  
همراه اول 0910 0911445
120,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 445 0911 ( رند پیش شماره ) - مشترکین ستارخان -انتقال سند فوری و ارسال به سراسر کشور
شماره تماس : 021- 66 31 47 07- 0912 021 0650 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 9587969
550,000 تومان
صفر دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 69 79 958 0912 ( رند پله آخر زیبا ) - آریا موبایل (امور مشترکین) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 0435373
800,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 73 53 43 0 0912 ( رنـد پـله ایی و 3 پـله ایی ترتیبی ) - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0910 0136000
450,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 6000 013 0910 ( رنـد ده دهی - ده هـزاری و 3 عدد یکی ) - آریا موبایل ( امور مشترکین ) - ارسال رایگان به تمام نقاط ایران - خطوط مشابه نیز موجود است.
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0910 0137000
450,000 تومان
صفر اعتباری رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 7000 013 0910 ( رنـد ده دهی - ده هـزاری و 3 عدد یکی ) - آریا موبایل ( امور مشترکین ) - ارسال رایگان به تمام نقاط ایران - خطوط مشابه نیز موجود است.
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 0031525
800,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 25 15 003 0912 - ( رند پله آخر زیبا - صفر مخابرات ) - آریا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 021 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
ایرانسل 0901 0139000
450,000 تومان
صفر دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 9000 013 0910 ( رنـد ده دهی - ده هـزاری و 3 عدد یکی ) - آریا موبایل ( امور مشترکین ) - ارسال رایگان به تمام نقاط ایران - خطوط مشابه نیز موجود است.
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 5203752
1,700,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 52 37 0 52 0912 ( رنـدترارویی:جفت اول و آخر-خوش گفتار ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 3637872
2,200,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 72 78 363 0912 ( رند پله ایی آخر ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 021 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 3646483
3,000,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 83 64 364 0912 ( رنــد پـله ایـی و جـفتی زیبا و کم نظیر ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 5556136
2,200,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 36 61 555 0912 ( رنــد پـله ایتی و 3 عـدد یـکی خاص و زیبا، بدون زنگخور ) نـقد و اقـساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 5556207
2,100,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 07 62 555 0912 ( رنــد پـله ایتی و 3 عـدد یـکی خاص و زیبا، بدون زنگخور ) نـقد و اقـساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 5556314
2,100,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 14 63 555 0912 ( رنــد پـله ایتی و 3 عـدد یـکی خاص و زیبا، بدون زنگخور ) نـقد و اقـساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 2750992
2,600,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 992 0 275 0912 ( کد 2 خوش گفتار ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 3585583
2,500,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 3 558 358 0912 ( رند آینه ایی، پله ایی، جفتی و 3 رقمی ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 1003835
35,000,000 تومان
کارکرده دائمی رند
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 35 38 100 0912 ( رنــد کـد پـایـیـن ، هـزاری و پــله ایـی آخــر ( دهـگـان ) خاص و بی نظیر ) نـقـد و اقـساط - آریـا موبایل ( امـور مـشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 2003672
5,300,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 672 2003 0912 ( رنـد هـزاری و دوگفتاری خاص و زیبا - بدون زنگخور ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 2700357
4,900,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 357 2700 0912 ( رنــد هـزاری و دو گفتاری زیبا و خوش گفتار ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 117 0 145 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 2608979
3,700,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 79 89 260 0912 ( رنــد دهـی اول، پـله ایتی آخـر زیبا و ترتیبی ) نقد و اقساط - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
همراه اول 0912 3557137
2,000,000 تومان
کارکرده دائمی  
تهران ( به روز شده در امروز )
توضیحات فروشنده : 37 71 355 0912 ( کد 3 خوش گفتار ) - آریـا موبایل ( امور مشترکین ) - تغییر نام فوری توسط دفتر پیشخوان - ارسال به تمام نقاط ایران
شماره تماس : 0912 021 0650 - 66 30 49 60 وحید ابراهیمی
در حال دریافت اطلاعات...
نکاتی در مورد آگهی های فروش سیم کارت
  • درج آگهی فروش سیم کارت نو و کارکرده (دسته دوم) و سیم کارت رند و غیر رند در سایت مرجع موبایل ایران رایگان است ولی برای درج سیم کارت در ویترین سیم کارت های ویژه مبلغی در نظر گرفته شده است.

  • معامله خرید و فروش سیم کارت مستقیماً میان خریدار و فروشنده در خارج از سایت صورت می گیرد و سایت مسئولیتی در این میان برعهده ندارد
ایسام